Neem contact op

Neem contact op met ons.

Lees meer »
Slider Persoon

Referentie: VvE F. Zernikestraat 1-127

Vastgoed Beheer Twente BV handelt niet alleen de dagelijkse zaken uitstekend af, maar draagt regelmatig op eigen initiatief besparende, verfraaiende…

Lees meer »
Slider Persoon

Referentie: VvE Dennenbos

Vastgoed Beheer Twente BV staat altijd voor je klaar. En als er vragen zijn heeft ze altijd een antwoord, of…

Lees meer »
Slider Persoon

Referentie: VvE Staringstraat 218-282

Ik ervaar het als erg prettig dat het beheer van het flatgebouw in handen is van Vastgoed Beheer Twente BV….

Lees meer »
Slider Persoon

Referentie: VvE Oelerweg 289 t/m 335

"Positief"

Al sinds de oprichting van de VvE aan de Oelerweg ondersteunt Vastgoed Beheer Twente BV onze vve. Zij nemen veel…

Lees meer »
Slider Persoon

Referenties

Vastgoed Beheer Twente doet het beheer voor ruim 150 appartementengebouwen.

VvE Oelerweg 289 t/m 335

Al sinds de oprichting van
lees meer »

Financieel beheer

Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten die wij voor u kunnen verzorgen, op financieel gebied.

•Het samenstellen, in vooroverleg met de Eigenaren, van een meerjaren conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging van Eigenaars voor komende boekjaren.

•Het berekenen van de door de appartement-eigenaren verschuldigde bijdrage op basis van de begroting.

•Het incasseren en administreren van de door de appartement-eigenaren verschuldigde bijdrage.

•Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betalingen en het zo nodig nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.

•Het beheren en administreren van de, ten name van de vereniging staande, bankrekening(en).

•Het namens de Vereniging, ten laste van de bankrekening(en) van de Vereniging, betalen van alle voor de rekening van Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten en de verwerking van de nota’s dienaangaande.

•Het opmaken van de jaarstukken van de Vereniging over het verstreken boekjaar. Dit bestaat uit de exploitatierekening van de Vereniging en de balans per ultimo van het betreffende boekjaar, aangevende het overzicht van de bezittingen en schulden.

•Het toezenden c.q. ter hand stellen van de jaarstukken aan de kascontrole-commissie. Desgevraagd het verstrekken van nadere informatie hierover.

•Eventueel verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo met de betrokken eigenaren.

•Het bijhouden van de ledenadministratie en mutaties in het ledenbestand van de Vereniging.

•Afhandelen / doorgeven schademeldingen aan de verzekeraar / tussenpersoon.

• Het opmaken van een financiële meerjarenplanning op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

Algemeen: Door het gebruik van digitale facturatie is het mogelijk dat de penningmeester van het bestuur de facturen online aftekent voor goedkeuring van betaling. Ook kan de kascontrole-commissie online de jaarrekening controleren.